ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
แบบสำรวจความคิดเห็น

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

มุ่งมั่นพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ด้านทักษะ การอ่าน การเขียน และคิดคำนวณ สามารถวิใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นคนดี มีคุณธรรม นิยมไทย มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และ อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาสิ่งแวดล้อม บุคลากรได้รับการพัฒนา และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา