ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
แบบสำรวจความคิดเห็น

พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ / เป้าประสงค์

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหา

3.นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

4.สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลป์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิใจในความเป็นไทย

5.ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

6.ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

7.ส่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาภายในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกคนร่วมใจ อนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมเฝ้า ระวังพฤติกรรมเสี่ยง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด สุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายสมบูรณ์

8.พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM