ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
แบบสำรวจความคิดเห็น

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดวังตะขบ ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบล วังโมกข์ อำเภอ วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โท อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ เป็นชุมชนชนบท มีเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 1 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 7 บ้านวังตะขบ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

    1. อาชีพประชากร ประชากรส่วนใหญ่ในเขตบริการ ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ และรับจ้างทั่วไป

    2. การคมนาคม มีการคมนาคมทางบกที่สะดวก คือ รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์